Халитова, . (2016). ӘЛЕУМЕТТІК–ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Journal Of Educational Sciences, 32(1). Получено с http://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/101