Халитова, І.. " ӘЛЕУМЕТТІК–ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ" Journal of Educational Sciences [Онлайн], Том 32 Номер 1 (14 January 2016)