Способы развития творческих умений на уроках «Самопознания». «Өзін-өзі тaну» пәні aрқылы оқушылaрдың шығaрмaшылық біліктерін дaмытудың тәсілдері.

A. Kudajbergenova

Аннотация


В статье рассматриваются вопросы творческого обучения учеников на современном этапе. Одна из актуальных задач - повышение научного уровня предъявляемых задач школьнику. Развивать у учеников навыки разносторонних познавательных действий – важное требование к про-
цессу обучения школы, в том числе через новый предмет «Самопознание». Благодаря предмету «Самопознание» ребенок может выражать свои истинные чувства. Изучая предмет «Самопознание»,
ребенок пытается понять трудный, сложный язык предмета, развивает свое духовно-нравственное «Я». Предмет «Самопознание» обучает ребенка глубоко понимать, осознавать, а затем и выстраивать свое отношение к жизни, ценить красоту, истину и доброе отношение к себе и к окружающим. В статье актуализированы цель и задачи преподавания предмета «Самопознание» с использованием творческих методов и форм обучения и воспитания. Обосновано применение творческих упражнений: нарисовать рисунок на тему, сторрителлинг, сочинение сказок, притч, и
другое. Умение стимулировать творчество учеников – важное свойство педагогического мастерства учителя «Самопознания». Педагогическая система приобщения учащихся к творчеству включает интрактивное обучение, исследовательское обучение, развивающее обучение, оптимизацию обучения.

Мақалада қазіргі таңдағы оқушылардың шығармашылық білімін қамтамасыз ету, олардың ғылыми деңгейін арттыру, тұтастай алғанда оқушылардың жан-жақты танымдық әрекетіне тән дағдыларды
қалыптастыру міндеті мектептерге қойылатын талаптардың бірі болып отырғандығы, соның ішінде «Өзін-өзі тану» пәні маңызы жайлы қарастырылады. «Өзін-өзі тану» пәні арқылы бала өзінің шынайы көңіл – күйін білдіре алады; өзін-өзі тану пәнінің өзінен үйрене отырып, оның қиын, күрделі тілін түсіне білуге ұмтылады, сонымен қатар рухани жан-дүниесін тәрбиелейді. Өзін-өзі тану пәні баланың бойында адамның өмірге қарым-қатынасын адамгершілік тұрғыдан түсіну, эстетикалық баға беру, өзіне және басқа адамдарға деген қайырымдылық пен қарым-қатынасты түсініп, бағалай білуге үйрететіні айтылады.


Ключевые слова


предмет «Самопознание»; творческое обучение; творческие способности; духовность; ценности;«Өзін-өзі тану» пәні; шығармашылық білік; оқыту тәсілдері; оқушылардың шығармашылығы;

Литература


Қaзaқстaн Республикaсының «Білім турaлы» Зaңы. – Aстaнa, 2007.

Ожегов С.И. Словaрь русского языкa: ок. 53 000 слов / под общ. ред. проф. Л.И. Скворцовa.– 24-изд., испр. − М.:ООО «Издaтельство Оникс»: ООО «Издaтельство «Мир и Обрaзовaние

», 2005. – 1200 с.

Философиялық сөздік.–Aлмaты: Қaз. энцикл.Бaс редaкциясы, 1996. – 342 б.

«Бөбек» ұлттық ғылыми-прaктикaлық, білім беру және сaуықтыру ортaлығы, aдaмның үйлесімді дaмуы институты «Өзін-өзі тaну бaғдaрлaмaсы 1–11 сыныптaр». – Aлмaты, 2010.

Аринова Б.А. Рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының ҚР жалпы білім беру жүйесіне ендірілуін құрылымдық-функционалды талдау // ҚазҰУ Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. – 2014. – №2 (42). – Б12-18.