Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
Том 41, № 1 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая Features of Choice of Students at British Universities. Особенности выбора студентами британского образования. Британдық білімді таңдау ерекшеліктері. Аннотация   PDF (English)
Ye. Onalbekov, K. Sarbasova, N. Dalabayeva
 
Том 45, № 2 (2015): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" Жоғары білімдегі оқу жетістіктерін сырттай бағалау: 2014 жылдың нәтижелері мен көрсеткіштері.Внешняя оценка учебных достижений в высшем образовании: результаты и показатели 2014 года. Аннотация   PDF   PDF (Kazakh)
Т. Zh. Yntymakov., Sh. B. Аltynbayeva., K. E. Baimbetova., Т. N. Skabayeva.
 
Том 45, № 2 (2015): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" Адам капиталының сапасын арттыру мәселелері. Проблемы развития качества человеческого капитала. Аннотация   PDF (Kazakh)
T. Aһmetov.
 
Том 47, № 1 (2016): Вестник КазНУ.Серия "Педагогические науки" Aктуaльные вопросы внедрения прогрaммы нрaвственно- духовного обрaзовaния «Сaмопознaние » в обрaзовaтельный процесс вузов. ЖОО білім беру үдерісіне «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасын ендірудің өзекті мәселелері. Аннотация   PDF
N. Anarbek.
 
Том 47, № 1 (2016): Вестник КазНУ.Серия "Педагогические науки" Aрт-терaпевтические и aрт-педaгогические услуги зa рубежом и в Кaзaхстaне: реaлии и перспективы. Қазақстандағы және шетелдердегі арт-терапевтік және арт-педагогикалық қызметтер: шындығы және болашағы. Аннотация   PDF
G. A. Kassen.
 
Том 43, № 3 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая Case-study в модульной системе обучения по дисциплине «Гистология- 2» (в рамках программы интегрированного обучения). Case-stadyдың «Гистология- 2» пәнін модульдік жүйеде оқытудағы орны (интеграциялық оқыту бағдарламасы бойынша). Аннотация   PDF
N. M. Tussupova, Sh. Sh. Mulkibayeva, G. K. Esimova, R. S. Omarova
 
Том 41, № 1 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая Cтуденттердің педагогикалық креативтігін қалыптастыру парадигмалары жəне тұғырлары.Подходы и парадигмы формирования педагогической креативности студентов. Аннотация   PDF
К. Nagymzhanova
 
Том 47, № 1 (2016): Вестник КазНУ.Серия "Педагогические науки" Features of Professional Intentions at the Current Pupils. Зaмaнaуи мектеп оқушылaрының кәсіби тaлaптaрының ерекшеліктері. Аннотация   PDF
A. B. Mukasheva.
 
Том 48, № 2 (2016): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" Integrated Science Approach in Secondary Education. Орта білім берудегі кешенді ғылыми тұғыр. Аннотация   PDF
Yilmaz Satilmis
 
Том 48, № 2 (2016): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" Managing strategic reform in the frame of the Bologna process. Болон үрдісі aясындa стрaтегиялық реформaны бaсқaру. Аннотация   PDF
A. Assylbekova, G. Iskakova
 
Том 42, № 2 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая Team interaction for integration of students with intellectual disabilities. Интеграция школьников с ограниченными возможностями через командное взаимодействие. Мүмкіндігі шектеулі мектеп оқушыларының кіріктірілген командалық өзара әрекеттестіктері. Аннотация   PDF
K. Damianov
 
Том 43, № 3 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая The role of dialogue and modes of study educational leaders engage with on a Masters degree provided by a UK and a RussianРоль диалога и форм обучения по совместной российско- британской программе магистерской подготовки руководителей в сфере образования. Аннотация   PDF
Аlison Taysum, S. Yu. Trapitsin, V. A. Pogosian
 
Том 35, № 1 (2012): Вестник КазНУ Серия Педагогическая THE TEACHERS' WILLINGNESS TO USE MOBILE DEVICES FOR POLISH LANGUAGE STUDY Аннотация   PDF
D. Sapargaliyev
 
Том 30, № 2-3 (2010): Вестник КазНУ серия педагогическая «КƏСІБИ ОҚЫТУ» БАКАЛАВРЫН ДАЯРЛАУДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯ МƏСЕЛЕСІ. Аннотация   PDF
А. М. Шарзадин
 
Том 37, № 3 (2012): Вестник КазНУ Серия Педагогическая «ФИЗИКА» мамандығы студенттерін кəсіби даярлауда ақпараттық технологияларды қолданудың сипаттамасы. Характеристика применения информационных технологий в профессиональной подготовке студентов специальности «ФИЗИКА». Аннотация   PDF
A. Sarybayeva., D. Siddikova.
 
Том 41, № 1 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану мамандарын кəсіби аниматорлық іс-əрекетке дайындау жолдары. Пути подготовки к профессиональной аниматорской деятельности специалистов по социальной педагогике и самопознанию. Аннотация   PDF
U. B. Toleshova
 
Том 32, № 1 (2011): Вестник КазНУ Серия Педагогическая АДАМГЕРШІЛІК-РУХАНИ ТӘРБИЕНІ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ БІР ЖОЛЫ Аннотация   PDF
А. Айтбаева
 
Том 40, № 3 (2013): Вестник КазНУ Серия Педагогическая актуализация французского опыта гуманизации педагогического образования для украины: организационные уроки. Педагогикалық білім беруді ізгілендірудің француздық тәжірибесін Украина үшін өзектендіру: ұйымдастыру сабақтары. Аннотация   PDF
T. G. Kharchenko.
 
Том 44, № 1 (2015): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" Актуальные вопросы преподавания междисциплинарных курсов в вузе. Жоғары оқу орындарында пәнаралық курстарды оқытудың өзекті мәселелері. Аннотация   PDF
N. Anarbek.
 
Том 48, № 2 (2016): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" Антикоррупционное воспитaние кaк aктуaльное нaпрaвление деятельности педaгогов- философов. Сыбaйлaс жемқорлыққa қaрсы күрес тәрбиесі педaгог- философтaрдың қызметінің өзекті бaғыты ретінде. Аннотация   PDF
S. A. Arystambayeva
 
Том 41, № 1 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая Арнайы жоғары оқу орнында, жаңа оқыту технологиясын «Академиялық сурет» пəні бойынша студенттің өзіндік жұмысы негізінде енгізу. Внедрение новых учебных технологий в специальных высших заведениях на основе самостоятельной работы студентов по предмету «Ак Аннотация   PDF
Zh. B. Slanova
 
Том 45, № 2 (2015): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" Арт-педагогический аспект профилактики суицидальных проявлений среди подростков и молодежи. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы суицидті көріністердің арт-педагогикалық алдын- алу аспектісі. Аннотация   PDF
G.A. Kassen., Z.B. Madalieva., A.B. Mukasheva.
 
Том 41, № 1 (2014): Вестник КазНУ серия педагогическая Арт-терапевтический тренинг в подготовке педагогов-психологов и социальных педагогов КазНУ им. аль-Фараби. Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде əлеуметтік педагогтер мен педагог- психологтарды дайындаудағы арт-терапиялық тренингтер. Аннотация   PDF
V. Maikovich
 
Том 40, № 3 (2013): Вестник КазНУ Серия Педагогическая Ағылшын тіліндегі коммуникативтік қарым-қатынас үдерісінде 5-6 сынып оқушыларының диалогтік дағдыларының қалыптасуы. Формирование диалогических навыков в процессе коммуникации на английском языке учеников 5-6-х классов. Аннотация   PDF
S. А. Huseynova.
 
Том 35, № 1 (2012): Вестник КазНУ Серия Педагогическая АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ РӨЛІ Аннотация   PDF
А. С. Əлқожаева, А. А. Ноғайбаева
 
1 - 25 из 363 результатов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>