Seisenbekov., Yer.. " Күш мүмкіншіліктерінің даму деңгейінжоғарылататын атлетикалық гимнастика арқылы білім алушы жастардың дене тәрбиесі үдерісін жетілдіру. Совершенствование процесса физического воспитания обучающейся молодежи, повышающей уровень развития силовых способнос..." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 45.2 (2015): n. pag. Веб. 25 Oct. 2021