Kispayev., . (2016). Двигательная активность и физическая подготовленность обучающихся в общеобразовательных школах г. Караганды. Қарағанды қаласының жалпы білім беретін мектептеріндегі білім алушылардың қозғалыс белсенділігі мен дене дайындығы.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, 45(2). Получено с https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/312