Kispayev., . 2016 May 1. Двигательная активность и физическая подготовленность обучающихся в общеобразовательных школах г. Караганды. Қарағанды қаласының жалпы білім беретін мектептеріндегі білім алушылардың қозғалыс белсенділігі мен дене дайындығы.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 45:2