Kispayev., Т.А.. " Двигательная активность и физическая подготовленность обучающихся в общеобразовательных школах г. Караганды. Қарағанды қаласының жалпы білім беретін мектептеріндегі білім алушылардың қозғалыс белсенділігі мен дене дайындығы." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 45 Номер 2 (1 May 2016)