Assylbekova., A. 2016 May 4. Система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан: прошлое и настоящее. Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орыннан кейінгі білім беру жүйесі: өткені мен қазіргі жағдайы.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 46:3