Assylbekova., A.. " Система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан: прошлое и настоящее. Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орыннан кейінгі білім беру жүйесі: өткені мен қазіргі жағдайы.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 46.3 (2015): n. pag. Веб. 28 Nov. 2021