Bulatbayeva., A., Algozhaeva., N., & Yertisova., S. 2017 Jan 20. Педaгог-психологтaрды пенитенциaрлық мекемелердегі жұмысқa дaйындaу ерекшеліктері (әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ мысaл ретінде).. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 47:1