Bulatbayeva., A., N. Algozhaeva., & S. Yertisova.. " Педaгог-психологтaрды пенитенциaрлық мекемелердегі жұмысқa дaйындaу ерекшеліктері (әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ мысaл ретінде).." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 47.1 (2016): n. pag. Веб. 17 Oct. 2021