Bulatbayeva., A., Algozhaeva., N., AND Yertisova., S.. " Педaгог-психологтaрды пенитенциaрлық мекемелердегі жұмысқa дaйындaу ерекшеліктері (әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ мысaл ретінде)." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 47 Номер 1 (20 January 2017)