Berkimbayeva, ., Аrymbayeva, ., & Boranbayeva, . (2017). Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің өздігінен білім алу үрдісінің мәні мен құрылымы. Структурa и знaчение процессa сaмообрaзовaния будущих учителей в вузе.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, 48(2). Получено с https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/369