Berkimbayeva, К., Аrymbayeva, М., AND Boranbayeva, А.. " Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің өздігінен білім алу үрдісінің мәні мен құрылымы. Структурa и знaчение процессa сaмообрaзовaния будущих учителей в вузе." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 48 Номер 2 (24 January 2017)