Nazarenko, G.. " Формирование системы ценностей старшеклассников как субъектов гражданского общества средствами проектной деятельности. Жобалау іс- əрекеті құралдары арқылы азаматтық қоғам субъектісі ретінде жоғары сынып оқушыларының құндылықтар жүйесін қалыптастыру." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 41 Номер 1 (14 January 2016)