Aitbayeva, A. 2016 Jan 14. Структурные и содержательные особенности стандарта среднего образования, разработанного КазНПУ имени Абая. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде дайындалған орта білім беру стандартының құрылымдық жəне мазмұндық ерекшеліктері.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 38:1