Aitbayeva, A.. " Структурные и содержательные особенности стандарта среднего образования, разработанного КазНПУ имени Абая. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде дайындалған орта білім беру стандартының құрылымдық жəне мазмұндық ерекшеліктері.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 38.1 (2013): n. pag. Веб. 17 Apr. 2021