Aitbayeva, A.. " Структурные и содержательные особенности стандарта среднего образования, разработанного КазНПУ имени Абая. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде дайындалған орта білім беру стандартының құрылымдық жəне мазмұндық ерекшеліктері." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 38 Номер 1 (14 January 2016)