KAZNU BULLETIN SERIES PEDAGOGICAL SCIENCES


Vol 48, No 2 (2016): Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки"

Table of Contents

S. Zh. Edilbay
N. S. Alkozhayeva, А. С. Alkozhayeva
S. A. Arystambayeva
К. М. Berkimbayeva, М. Аrymbayeva, А. R. Boranbayeva
V. H. Adilova
A. B. Yermakhanova.
L. T. Kaliakbarova
A. K. Mynbayeva, Hu Raoyue
A. Gul
Yilmaz Satilmis
L. G. Kasenova
I. B. Imangalikova, E. O. Zhumataeva
A. Assylbekova, G. Iskakova
G. A. Askarova