Мемлекеттік және мектептік білім беру саясатына әсер етуші факторлар жүйесі.

  • Z.U. Yelbayeva. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.

Аннотация

Мақалада авторлар қазіргі заманда педагогика, саясаттану, әлеуметтану, экономика,құқық салаларында кеңінен қарастырылатын «мемлекеттік және мектептік білім берусаясаты» мәселелерінің ғылыми сипатын ашып көрсеткен. Авторлар отандық және шетелдік ғалымдар еңбектеріне сүйене білім беру саясаты, мемлекеттік білім берусаясаты, мектептік білім беру саясаты ұғымдарына берілген теорияларды жүйелеп,ұғымдардың ұқсастықтары мен аражігін айқындаған. Авторлар мемлекеттік және мектептік білім беру саясатына әсер етуші факторлар жүйесін құрастырған. Жүйе элементтерін сипаттау барысында мемлекеттің әлеуметтік- экономикалық жағдайтеориясына, білім беру саласындағы нормативтік құжаттарға (Конституция – Ата Заңымыз, ҚР «Білімтуралы» Заңы), білім беруді дамыту стратегиялары мен бағдарламаларына («Қазақстан– 2050» Стратегиясын,ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналғанмемлекеттік бағдарламасы) қысқаша шолу жасаған.Авторлар Les Bell және Howard Stevenson еңбектеріне сүйене отырып білім берусаясатын жүзеге асыру кезеңдеріне салыстырмалы сипаттама берген.В этой статье авторы дали научную характеристику проблемам «государственнойи школьной политики образования», которая рассматривается в сферах педагогики,политологии, социологии, экономики и правоведения. Опираясь на труды отечественных и зарубежных ученых, авторы систематизировали теориии данные напонятия «политика образования», «государственная политика образования», «школьная политика образования» и выявили сходство и разницу между этими понятиями. Авторы создали систему факторов,влияющих на государственную и школьную политику образования. В процессе описания элементов системы дана краткая характеристика теории социально-экономического положения государства, нормативным документам в сфере образования (Конституция, Закон РК «Об образовании»), стратегиям и программам по развитию образования (Стратегия «Казахстан – 2050», государственная программа о развтиии образования РК для 2011-2020 годов). Опираясь на труды Les Bell и Howard Stevenson, авторы далисравнительную характеристику периодам выполнения образовательной политики. 

Литература

1 Білім беру саясаты: теориялар және тұжырымдамалар, даму стратегиясының тенденциясы / А.К.Мынбаева, Ш.Т.Таубаева, А.А.Булатбаева, Н.Анарбек. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 227 б.
2 Білім беру саясаты: үдеріс, тақырыптар, әсерлер/Les Bell, Howard Stevenson. – LONDON AND NEW YORK: Routledge
Taylor &Francis Group
3 Thrupp M., Willmott R. (2003) Тайм менеджменттегі білім беруді басқару: Beyond the Textual Apologists, Maidenhead:
Ашық университеттік пресса
4 Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Әлеуметтану және саясаттану бойынша / Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д.,
профессор Е. Арын. – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. 2006. – 569 б.
5 Гайдамак О.Е., Пахомова Е.А. Әлеуметтік-экономикалық фактордың РФ білім беруді дамытуға әсері. 21 басылым. Экономикадағы көрінісінің мәселесі. УДК 300-399-33 / http://www.regec.ru/articles/2013/vol1/2.pdf
6 Әділет, ҚР нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі/http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1000001118.
Ата заңымыз «Конституция» туралы Құрылу күні: 05.09.2007. Жаңартылу күні: 02.12.2014
Как цитировать
YELBAYEVA., Z.U.. Мемлекеттік және мектептік білім беру саясатына әсер етуші факторлар жүйесі.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 44, n. 1, may 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/288>. Дата доступа: 22 sep. 2021
Раздел
Сравнительное образование

Ключевые слова

білім беру саясаты; мемлекеттік білім беру саясаты; мектептік білім беру саясаты; әлеуметтік- экономикалық жағдай; білім беруді дамыту стратегиялары;политика образования; государственная политика образования; школьная поитика образования;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.