Күш мүмкіншіліктерінің даму деңгейінжоғарылататын атлетикалық гимнастика арқылы білім алушы жастардың дене тәрбиесі үдерісін жетілдіру. Совершенствование процесса физического воспитания обучающейся молодежи, повышающей уровень развития силовых способнос..

  • Yer. K. Seisenbekov. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Аннотация

Мақалада білім алушы жастардың дене, соның ішінде, күш қасиеттерін жетілдіру жолдары, әдістері және тестілеу түрлерінің нәтижелері жайлы сөз қозғалады. Қазіргі кезеңде жастардың әлжуаздығы, заманауи ерекшеліктеріне беріле, отырықшы өмір сүру дағдылары осы салада жұмыс істейтін педагог мамандар, дәрігерлер үшін өте түйткіл мәселе болуда. Сондай кері әсерлерді болдырмау жолдарының бірі ретінде, жастарға күш қабілеттіліктерін дамыту үшін жасалынған тәжірибе мен оның нәтижелері жайлы ауқымды материал берілген. Атлетикалық гимнастикамен айналысудың осыкезеңінде күш қабілеттіліктерін мүмкіндігінше жоғары деңгейде дамытуға болады. Осы жасақталған тәжірибелік әдістеме, педагогикалық тәжірибе барысында нақты нормалау арқылы, тексерілушілер қолданатын күш жаттығуларының әсерлі тиімді параметрлерін өзіне қосулары қажет екендігі анықталды: демалыс, қайталау саны, серия саны, демалыс сипаты.В статье освещаются пути, методы, виды тестов физической подготовки, в том числе, результаты развития силовых качеств обучающейся молодежи. Современная молодежь, по заключению автора, в большинстве физически слаборазвиты, имеют навыки сидячего образа жизни. Эта проблема волнует педагогов, медиков и других специалистов. В статье раскрыты результаты экспериментальной работы по развитию силовых качеств подростков и юношей. Поэтому результаты представляют способы, методы и тесты развития силовых способностей обучающейся молодежи. Развитие силовых качеств возможно в юношеском возрасте при помощи атлетической гимнастики. 

Литература

1 Сейсенбеков Е.К. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі: оқулық. – Астана: ЕҰУ баспасы, 2011. – 431 б.
2 Курысь В.Н. Основы силовой подготовки юношей / В.Н. Курысь. – М.: Советский спорт, 2004. – 264 с.
3 Воротынцев А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых / А.И. Воротынцев.– М.: Советский спорт, 2002. – 272 с.
4 Залесский М.З. Как стать сильным / М.З. Залесский. – М.: РОСМЭН, 2000. – 126 с.
5 Дворкин Л.С. Силовые единоборства.Атлетизм, культуризм, пауэрлифтинг, гиревой спорт. Серия «Хит сезона» / Л.С. Дворкин.– Ростов н / Д: Феникс, 2001. – 384 с.
6 Ивлиев Б.К. Бодибилдинг / Б.К. Ивлиев // Физическая культура в школе. – 1999. – №8. – С. 45-47. 7 Перл Билл. Стать сильнее / Билл Перл; пер. с англ. В.М. Баженов. – М.: Поппури, 2004. – 432 с.
8 Лях В.И. Двигательные способности школьников / В.И. Лях. – М: Терра-Спорт, 2000. –128 с.
9 Школьная статистика // http://db.informika.ru/portal/school_statistic/contents.htm – Дата доступа 1.03.2015
10 Мархваидзе Р.И., Ключник П.И. Проблема физического развития и состояния здоровья учащейся молодежи
в неблагоприятных экологических условиях // Физическая культура.– 2000. – №2. http://lib.sportedu.ru/press/fkvo /2000N3/p53-56. htm
Как цитировать
SEISENBEKOV., Yer. K.. Күш мүмкіншіліктерінің даму деңгейінжоғарылататын атлетикалық гимнастика арқылы білім алушы жастардың дене тәрбиесі үдерісін жетілдіру. Совершенствование процесса физического воспитания обучающейся молодежи, повышающей уровень развития силовых способнос... Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 45, n. 2, may 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/310>. Дата доступа: 21 sep. 2021
Раздел
Методика преподавания дисциплин

Ключевые слова

дене шынықтыру; спорт; дене қасиеттері; күш; әлжуаздық; анатомиялық- биохимиялық сипаттама;күшті дамыту әдістері; түрлері; тестілеу; атлетикалық гимнастика;Физическая культура;спорт; физические качества; сила; анатомо-биохимическая характеристика;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.