Главные направления формирования профессиональной компетентности будущих специалистов.Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың басым бағыттары

  • F. N. Zhumabekova. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Аннотация

В статье описаны приоритетные направления в формировании профессиональнойкомпетентности будущих специалистов,которые осваиваются в учебном процессе в ходеобучения.В Казахстане модернизация образования реализуется по трем приоритетнымнаправлениям:оптимизация организаций образования и акцентирование вниманиявнедрению в учебный процесс современных методик и технологий;модернизация учебно-воспитательных процессов и повышения качества педагогического состава.Формы-образцы специального педагогического образования показывает необходимость усилениятребований к повышению квалификации предподавателей школ и вузови функционированиев каждом регионе интегрированных центров по повышению квалификации педагогов;изложение проблемы создания независимой системы повышения квалификации и повышенияэффективности и доступности образовательных услуг.Аталған мақалада болашақ мамандардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастырудың басымбағыттары,мамандар даярлаудағы олардың оқу үдерісі барысында меңгеруге тиісті кәсібиқұзіреттіліктер сипатталған.Біздің елімізде білім беру жүйесін жаңғырту үш басым бағыттарбойынша жүзеге асырылуда.Атап айтқанда:біріншіден,білім беру ұйымдарын оңтайландыружәне оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізуге көңілбөлу,екіншіден,оқу-тәрбие үдерісін жаңғырту және педагогтар құрамының сапасынарттырудың маңызы зор екендігі қарастыру.Арнаулы педогогтық білім берудің үлгі-қалыптарын,мектептер мен жоғары оқу орындарының оқытушыларының біліктілігінарттыруға талаптарды күшейту қажеттілігі және әр өңірде педогогтардың біліктілігінарттыратын интеграцияланған орталықтардың жұмыс істеуі қажет деп есептейді.Үшіншіден,білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру және біліктілікті жетілдірудіңтәуелсіз жүйесін құру мәселесі баяндалған.

Литература

1 Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.–Астана, 2010.
2 Назарбаев Н.А. Қазақстан халқына арнаған2012 жылғы
«Қазақстан– 2050 стратегиясы». – Астана, 2012
3 Тұрғынбаева Б.А. «Мұғалімнің шығармашылық әлеуетінбіліктілікті
арттыру жағдайында дамыту:теория және тәжірибе». – Алматы, 4 Құдайбергенова К.С. Құзырлылық амалының негізгі ұғымдары.– Алматы 2007.
5 Құрманалина Ш.Х. Оценка качества профессиональной компотентности учителя.– Алматы,2006.
6 Кенжебеков Б.Т. Жоғарыоқу орны жүйесінде болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру:пед.ғыл. докт...автореф.:21.05.05. – Қарағанды:Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ,2005. – 40 б.
7 Равен Дж. Компетентность в современном обществе:выявление,
развитие и реализация:пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2002. –396 с.
8 Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя.– М., 2006.
9 Григорович Л.А. Введение в профессию'психолог»: уч. пос. – М.: Гардарики,2006. – 192 с.2005.
Как цитировать
ZHUMABEKOVA., F. N.. Главные направления формирования профессиональной компетентности будущих специалистов.Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың басым бағыттары. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 46, n. 3, may 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/326>. Дата доступа: 21 sep. 2021
Раздел
Психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки специалистов.

Ключевые слова

professional competence; scientific competence; instrumental competence;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.