Возможности интеграции в преподавании предмета «Самопознание ». «Өзін-өзі тану » пәнін интеграциялаудың оқытудағы мүмкіндіктері

  • F. Zhumabekova Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Аннотация

Вектор развития образования как главное условие полноценной жизни человечества направленна улучшение качества жизни.Сегодня главной целью преподавателя в решении данной проблемы является путем благотворного воздействия на личность учащегося извлечение внутренего духовного богатства и совершенстовавание каждого учащегося как уникальной личности.В статье показан воспитательный характер интеграции дисциплины при изучении «Самопознания». В целях удволетворения потребности общества автор духовно-нравственной образовательной программы «Самопознание», первая леди страны Сара Алпысовна Назарбаеваподняла вопрос о воспитании будущего поколения на основе общечеловеческих ценностей. Современные глобальные проблемы,мировое единство человечества и подробное описание духовно-нравственных ценностей используются в раскрытии сущности общечеловеческих ценностей.Білім беруді дамыту векторы адам мен адамзаттың толыққанды өмір сүруінің басты шартыретінде алынған руханилықпен анықталатын өмір сапасын қамтамасыз етуге бағытталған.Бұл мәселені шешудегі бүгінгі күні оқытушының басты мақсаты– өзіндік рухани-адамгершілікқұндылықтарын білім алушының бойына дарыта отырып,оның жүрек түкпіріндегі рухани қазынасын жарыққа шығару,әрбір білімгерді жеке тұлға ретінде жетілдіру үшін оның бойындағыбар құндылықтарын дамыту мәселесі баяндалған.Осыған орай, білім беру ұйымдарында өзін-өзі тану пәнін оқытудың маңызды мәселелерінің бірі ретінде пәнді интеграциялаудың тәрбиелік мәнінашып көрсетудің жолдары қарастырылған.Қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында  «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру жобасының авторы,еліміздің Бірінші Ханымы  Сара Алпысқызы Назарбаева тұңғыш рет мемлекеттік деңгейдегі өскелең ұрпақты жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу мәселесін көтерді.Рухани-адамгершілiк білімнің қазіргі әлемдегі басымдығы туралы сөз қозғауда қазіргі замандағы жаһандық мәселелер, адамзаттың жалпы дүниежүзілік тұтастығы мен рухани-адамгершілік құндылықтардың сипаты жан-жақты қарастырылып,жалпыадамзаттық құндылықтардың мәнін ашу көзделуде.

Литература

1 Қазақстан Республикасының Президенті– Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы:«Нұрлы жол – болашаққа бастар
жол». – Астана, 2014.
2 Дәдебаев Ж.М. Әуезов.– Алматы,1991.
3 Тарихи тұлғалар / Құрастырушы:Тоғысбаев Б., СужиковаА. – Алматы:Алматыкітап,2009.
4 Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. Методика преподования дисциплины«Самопознание» в школе:учебнно-методическое
пособие для учителей.– Алматы:ННПООЦ «Бөбек», 2013. – 129 с.
5 «Өзін-өзі тану:махаббат пен шығармашылық педагогикасы». Халықаралық педагогикалық оқулар материалдары.– Алматы,
2012.
6 Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. «Самопознание» и другие учебные предметы.Возможности интеграции содержания и
методов:учебно-методическое пособие для учителей.– Алматы:
ННПООЦ «Бөбек», 2013. – 96 с.
Как цитировать
ZHUMABEKOVA, F.. Возможности интеграции в преподавании предмета «Самопознание ». «Өзін-өзі тану » пәнін интеграциялаудың оқытудағы мүмкіндіктері. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 46, n. 3, may 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/333>. Дата доступа: 21 sep. 2021
Раздел
Методика преподавания дисциплин

Ключевые слова

дисциплина «самопознание»; преподавание «Самопознания»; общечеловеческие ценности; жалпыадамзаттық құндылық; рухани құндылық; рухани- адамгершілік;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.