Жоғары оқу орнында білім мазмұнын инновациялық технологиямен оқытудың амалдары. Методы обучения инновационным технологиям в содержании образования в вузах.

  • I. B. Imangalikova Л.Н. Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеті
  • E. O. Zhumataeva С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Аннотация

Бұл жұмыста білім беру жүйесін өркендету тікелей әлеуметтік еңсені көтеруге жұмылдырылған ұйымдарды көбейтіп, дамытуды мақсат етеді. Әрі білім беру ордаларындағы мамандардың біліктіліктерін және оқушы мен студенттердің білім сапасын жақсартумен қатар шығармашылықжәне интеллектуалды қабілеттерін дамытуға жаңа индикаторларды әзірлеу мәселесі қарастырылған. Қазақстан Республикасында 80-ші жылдардың аяғында дидактикалық үдерісте іске асыратын модульдік оқыту жүйесі қолға алынғандығын және жүйенің тиімділігі көрсетілді.Модульдік оқыту жүйесіндегі дидактикалық үдерістің маңыздылығы мен оқыту мазмұнын қарастыра отырып, жоғары оқу орнындағы барлық мамандыққа орай пәндерден модульдік жүйедегі оқулықтарды даярлау мақсаты жөнінде жазылған. Зерттеу барысында ОПҚ тағылымдық,гносеологиялық деңгейден гөрі практикалық іскерлікті басымдықта ұстап, өзінің қызметін автоматты іс-әрекетке айналдырып жібергені де жоқ емес. Эмпирикалық парадигма – ЖОО-да тек әр оқытушы-профессордың өзінің тәжірибесіне сынмен қарауына қатысты немесе баспасөз арқылы меңгерген басқа ғалымдардың іс-тәжірибесіндегі ғылыми негіз. Эмпирикалық парадигма бүгінгі модернизация кеңістігінде әрбір оқытушы-профессордың өзіне қатысты жинақтаған теориясымен тәжірибесіне сүйену үдерісінде жүзеге асыруы қарастырылады. Әрбір тұлғаның ой-өрісінің ұдайы алға қарай жылжуы үшін ежелден бері қаланған амалдар жинақталып, болашақ ұрпаққа рухани құндылық сапасында қорланып отырады. Білім жүйесіндегі ең маңызды буын –жоғары білім. Біле-білсек, жоғары мектеп – интеллектуалды ұлтты қалыптастырудың негізі. Біріншіден, бұл буын қоғамның барлық мүшесіне қатысы бар.В статье раскрывается развитие образовательной системы, которая дает возможность прямого воздействия на социальные условия. В статье рассмотрено повышение квалификации преподователей как фактор повышения качества образования учащихся студентов и учеников,влияющий на развитие не только интеллектуальных способностей, но и творческих навыков. В конце 80-ых годов в Республике Казахстан была введена модульная система образования, была показана эффективность данной системы. Модульная технология обучения обретала статус самостоятельной инновационной системы постепенно,опираясь на ряд сущностных моментов программированного обучения: индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности,постоянное подкрепление обучающимся собственных действий по самоконтролю,последовательность и логичность этих действий. Выделение из содержания учебного материала модулей в некоторой степени аналогично делению учебного материала на шаги (порции).Модули могут быть как взаимосвязанными, так и самостоятельными, их объем предполагает неограниченное содержание, но при этом непременно должен обеспечивать достижение деятельностной дидактической цели в содержании образовании.

Литература

1 Көшербаев Қ.Е., Ахметов Ә.Қ., Әбілқасымова А.Е., Рахымбек Х.М.. Қазақстан Республикасында жоғары білімді дамыту стратегиясы. – Алматы: Білім, 1998. –232 б.
2 Жұматаева Е. Жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық жүйесі. – Алматы: Ғылым, 2001. – 208 –145 б.
3 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – С. 204
4 Борисева Н.В. Конкурентноспособность будущей специализации вузуовской подготовки. – Набережные Челны. –1996. – С. 201.
5 Эльконин Д.Б. Интеллектуальные возможности усвоения знаний. – М.: Просвещение, 1966. – С. 442.
Как цитировать
IMANGALIKOVA, I. B.; ZHUMATAEVA, E. O.. Жоғары оқу орнында білім мазмұнын инновациялық технологиямен оқытудың амалдары. Методы обучения инновационным технологиям в содержании образования в вузах.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 48, n. 2, jan. 2017. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/376>. Дата доступа: 21 sep. 2021
Раздел
Методика преподавания дисциплин

Ключевые слова

білім беру жүйесі; әлеуметтік қоғам; инновациялық жүйе;система образования; социальное общество;инновационная система;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.