Пәнаралық парадигма – шеттілдік білім беру жүйесіндегі студеттердің басты компетенцияларын қалыптастырудың негізі. Междисциплинарная парадигма как основа формирования ключевых компетенций студентов в системе иноязычного образования.

  • Zh.Zh. Kuzembekova. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • A.K. Sadykova. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Бұл мақала пәнаралық парадигма мен пәнаралық тәсілдің жоғары оқу орнында білімберу үрдісіндегі маңыздылығын қарастыруға арналған. Жоғары оқу орнында білімберу үрдісіндегі пәнаралықтық оқытушылар үшін біріктіруші фактор болып табыладыда, оқытудағы пәндердің мазмұндық және процессуалдық компоненттерінің әрекеттестігін ескере отырып, оқытудың бірізділігі мен тұтастығын қамтамасыз етеді.Пәнаралық парадигма білім беру саласындағы интеграция үрдісінің сарынымен дами отырып, жоғары оқу орнының заманауи компетенттілік даму сатысындағы негізгі концепциясының ережелеріне қайшы келмейді. Пәнаралық байланыстарды ескере отырып, компетенттілік тәсіл форматындағы оқу үрдісін жобалау,басты болыпсаналатын маманның компетенцияларын қалыптастыру бір ғана емес, негізгі оқу жұмыс жоспарының бірнеше пәндерімен жүзеге асырылуы мүмкін. Заманауи білімберу жоғары сұраныстағы мамандарды даярлау әдісі ретінде негізгі компетенциялардың дамытылуын талап етеді.Статья посвящена рассмотрению важности междисциплинарной парадигмыи междисциплинарного подхода в образовательном процессе высшей школы.Междисциплинарность в вузовском учебном процессе является объединяющим фактором для преподавателей, обеспечивает преемственность и целостностьобучения с учетом взаимодействия содержательных и процессуальных компонентовзадействованных дисциплин. Развиваясь в русле общего процесса интеграции в сфере образования, междисциплинарная парадигма не противоречит основополагающим положениям основной концепции современного этапаразвития высшего образования – компетентностной. Проектирование учебного процесса в формате компетентностного подхода с учетом междисциплинарныхсвязей, формирование поставленных во главу угла компетенций специалистаможет осуществляться не одной, а несколькими дисциплинами рабочего учебного плана основной образовательной программы. Современное образование требуетформирования ключевых компетенций как способа подготовки востребованныхспециалистов.

Литература

1 Василькова В.В. Когнитивтік практика ретіндегі пәнаралықтық.
Коммуникация мен білім беру . Мақалалар жинағы. - С.И. Дудниктің редакциясымен. - СПб.:Санкт-Петербург философиялық қауымдастығы, 2004. – 448 б.
2 Бушковская Е.А. Шетелдік зерттеулердегі пәнаралықтық құбылысы –Эл.ресурс:http://cyberleninka.ru/article/n/
fenomen-mezhdistsiplinarnosti – v – zarubezhnyh – issledovaniyah
3 Касавин И.Т.Рефлексия мен габитус контекстісіндегі пәнаралық
зерттеулер. Ғылымдар мен философиядағы пәнаралықтық/
Ресейдің ғылымдар академиясы, философия институты; атқ. ред. И.Т. Касавин.– М: ИФРАН,2010.– 205 б.
4 Синельникова Л.Н. Нанолингвистика: қалыптасу векторлары/
Т.Шевченкоатындағы ЛҰУ Хабаршысы, № 24 (259), Б. І., 2012 5 Никитенко О.А., Попова Н.В. Заманауи жоғары оқу орнындағы
шетел тілдеріне оқытудың үш сатылы интегративті негізі (ғылыми-педагогикалық ғаламтор журналы) А.И.Герцен атындағы РМПУ, шілде 2012 – Эл.ресурс: http://www.emissia.
org/offline/2012/1824.htm
6 Дружинина Г.В. Кәсіби білім берудің сапасын қамтамасыз
етудің факторы ретіндегі университеттік тілдік саясатын
қалыптастыру:Автореф. дис. … пед.ғыл. д‑ры: 13.00.08. – Санкт-Петербург, 2009. – Эл.ресурс: http://dissers.ru/avtoreferatidissertatsii-pedagogika/a415.php ISSN 1563-0293 KazNU Bulletin«. Pedagogical science» series. №1 (44). 2015 181
Садыкова А.К., КузембековаЖ.Ж.
7 Сочнева А.Ю. Шетел тілі пәні негізінде Ғаламтор технологияларын қолдана отырып, пәнаралық байланыстар
арқылы техникалық жоғары оқу орны студенттерінің
интегративтік компетенцияларын қалыптастыру: автореф.
дис. ... пед. ғыл.канд. СПб., 2011. Б. 14-15.
8 Леушина И.В. Сатылы жоғары кәсіби білім беру негізінде
техникалық профильді мамандарды даярлаудың шеттілдің құрамдасын үлгілеу негізінде жетілдіру: автореф. дис. … пед. ғыл. д‑ры.Н.Новгород, 2010. Б.11-12.
9 Хоменко А.В. Экономикалық профильдегі студенттердің
шеттілдік даярлаудың тенденцияларын методологиялық
зерттеудің ғылыми деңгейі. Электрондық ресурс: http:// knutd.com.ua/publications/pdf/.../paper_khomenko_moscow.pdf
10 Кунанбаева С.С. Мамандарды даярлаудың сапалы кәсіби
деңгейіне заманауи талаптар: мәселелер мен оларды шешу
жолдары / Абылай хан атындағы ҚазХҚжәТУ Хабаршысы,
№3(9), 2004 – Б.5-13
Как цитировать
KUZEMBEKOVA., Zh.Zh.; SADYKOVA., A.K.. Пәнаралық парадигма – шеттілдік білім беру жүйесіндегі студеттердің басты компетенцияларын қалыптастырудың негізі. Междисциплинарная парадигма как основа формирования ключевых компетенций студентов в системе иноязычного образования.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 44, n. 1, may 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/295>. Дата доступа: 19 sep. 2021
Раздел
Методика преподавания дисциплин

Ключевые слова

шетел тілдерін оқыту; пәнаралық парадигма; пәнаралық тәсіл; компетенттілік тәсіл; заманауи шеттілдік білім беру; негізгі компетенциялар; пәнаралық байланыстар; шетел тілі; кәсіби‑бағытталған пәндер. преподавание иностранных языков;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.