Адам капиталының сапасын арттыру мәселелері. Проблемы развития качества человеческого капитала.

  • T. Aһmetov.

Аннотация

Мақалада адами капиталдың бүгінгі күні қоғамда алатын орны,әлеуметтік маңызы, олардыңсапасын арттырудағы көкейкесті мәселелер қарастырылады.12 жылдық білімберуге көшу– адам капиталының сапасын арттырудың бірден-бір жолы. Жас ұрпаққабілім беруде, оларды болашақ еліміздің тұтқасы етіп тәрбиелеу– әр ұстаздыңміндеті. Осы міндеттерді орындау мақсатында білім беру саласында да елеулі әрі ауқымды өзгерістер өрістеуде. Қазақстанның білім беру жүйесінің даму деңгейіне терісәсер ететін факторлар да кездеседі:мектептің білім беруде диагностикалық мақсат қою жетіспейді;тұлғаның дамуына емес ресми нәтижеге бағытталуда;ынталандырушықасиеттен ада, объективтілікті қамтамасыз етпейтін, осыған орай күйзелістік жағдаятқа әкеп соғатын оқу жетістіктерін бағалаудың ескі жүйесі сақталуда;жоғары буынжеткіншектерінің бойында тұлғалық, азаматтық және адамгершілікқасиеттерінің жеткіліксіз дамуы, өзін-өзі анықтау мотивтерінің болмауы, өзіндік қызығушылықтарын саналы түрде сезіну деңгейінің төмендігі.В статье рассматриваются современная роль человеческого капитала в обществе, социальная значимость,актуальные проблемы развития качества человеческого капитала. Переход на 12-летнее образование – один из путей развитиякачества человеческого капитала. Преодоление традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей,конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления школьников, является одним из стратегических направлений мировогообразования. Факторами, негативно влияющими на уровень развития системы образования Казахстана, остаются: отсутствие в школьном образовании диагностического целеполагания; ориентация на получение формальных результатов, а не на развитие личности; сохранение устаревшей системы оцениванияучебных достижений, которая не носит стимулирующий характер, не обеспечивает объективность и приводит к стрессовым ситуациям; недостаточное развитиеу подростков личностных,гражданских и нравственных качеств, отсутствие зрелых мотивов самоопределения, низкий уровень осознания собственных интересов и перспектив.

Литература

1 Назарбаев Н.Ә. Ұлт жоспары– 100 нақты қадам // Қазақ газеттері.– 20 мамыр.– 2015.
2 Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы / http://www.pdfspot.com/ebook 90 ҚазҰУ Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. №2 (45). 2015 Адам капиталының сапасын арттыру мәселелері
3 Разработать научно-дидактические подходы и положения,
отражающие структурно- содержательные особенности
учебников, ориентированных на компетентностное обучение
для трех ступеней 12-летней школы// Отчет о НИР (промежут.).
– 148 с.
4 Архабайқызы Ж. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу – заман
талабы //http://bilimdiler.kz/ustaz
5 Бұлақбаева М.К. Дарындылық: әлеуметтік маңызы мен диагностикасы:монография.– Алматы, 2015.
Как цитировать
AҺMETOV., T.. Адам капиталының сапасын арттыру мәселелері. Проблемы развития качества человеческого капитала.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 45, n. 2, may 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/318>. Дата доступа: 21 sep. 2021
Раздел
Оценка качества образования

Ключевые слова

адами капитал, 12 жылдық білім беру, ұлттық қасиеттер, отандық және әлемдік мәдениет; человеческий капитал, 12-летнее образование, национальные качества, отечественный и мировой опыт;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.