Қазақстанның ұлттық баспасөзіндегі мұғалімнің бейнесі. Имидж учителя в национальных сми Казахстана.

  • G. K. Smanova Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебі, Астана қ.

Аннотация

Мақалада БАҚ-тың мұғалімнің бейнесін сомдап көрсетудегі рөлі
қарастырылады. Зерттеулер посткеңестік елдерде мұғалім
мамандығының аса танымал болмауының көптеген саяси-экономикалық
және әлеуметтік себептері бар екендігін көрсетеді. Зерттеулерде
мұғалім туралы айтылған қоғамдық пікірді түсіну үшін БАҚ сияқты
ақпарат алаңдарының маңыздылығына назар аударылады. Мақалада
2013 жылдың ақпан айы мен 2014 жылдың ақпан айы аралығында
«Егемен Қазақстан» және «Казахстанская Правда» сияқты
республикалық басылымдардағы білім беруге қатысты жарық көрген
мақалалар талданып, мұғалім- педагог бейнесінің жасалуы мәселесі
қарастырылады. Мұнда «өлім», «жәбір» дискурсымен қатар,
мұғалімдерге қатысты «ұрпақ тәрбиелеудегі жауапкершілік», «біліктілікті көтеру», «материалдық ынталандыру» сияқты дискурстар
да басымдылық танытады. Сонымен қатар «Егемен Қазақстан» және
«Казахстанская Правда » басылымдарында республикадағы қазақ
және орыс тілді басылымдарға тән екі түрлі ақпарат тарату сипатының
байқалмағандығы айтылады. Бұл олардың ресми бағыттағы жалпыұлттық басылымдар болғандығымен түсіндіріледі. Aвтор білім
беру саясатында БАҚ идеологиялық насихаттың маңызды арнасы
болып табылатынын ескере отырып, мұғалім бейнесі мәселесінің
баспасөз беттерінде үнемі талқылануының қажеттілігіне тоқталады.


В данной статье рассматривается роль СМИ в конструировании
имиджа учителя- педагога. Исследование показывает, что в постсоветских государствах по политическо- экономическим и социальным причинам профессия учителя не смогла получить широкую
высокую признательность. В исследовании подчеркивается, что для понятия имиджа педагога, учителя школы нужно обратить внимание
на СМИ, так как она является информационной площадкой и их функцией является формирование общественного мнения. В статье рассматриваюся вопросы освещения темы образования, а именно
конструирование имиджа учителя- педагога в республиканских
изданиях, таких, как «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская Правда», на период с февраля 2013 года по январь 2014 года. В них наряду
с доминирующими дискурсами приоритетными были также «ответственность в воспитании подрастающего поколения», «повышение квалификации », «материальное поощрение», которые
имели отношение к учителям. Исследователем установлено, что в изданиях «Егемен Қазақстан » и «Казахстанская Правда» не наблюдалось двухязычного одинакового освещения материалов,
которое присуще некоторым казахско- и рускоязычним изданиям
в республике. Это объясняется тем, что обе газеты являются общенациональными изданиями. Автор, обращая внимание на то, что СМИ являются важнейшей сферой идеологической пропаганды,
подчеркивает необходимость освещения проблемы имиджа учителя
на страницах средств массовой информации.

Литература

1 Gershunsky B., Robert T. Current Dilemmas for Soviet Secondary Education: An Anglo-Soviet Analysis/Comparative Education.
– 1990. − Vol. 26. – No. 2/3. − C. 307-318.
2 Silova, I.Globalization on the margins: Education and post-socialist transformations inCentral Asia. –Charlotte, NC: Information
Age Publishing, 2011.
3 Perry, L.B. American academics and education for democracy in Post-communist Europe: From the Spanish-American war
to Iraq. - In: Sobe, N.W., (ed.) American Post-conflict educational reform: Palgrave Macmillan, New York, U.S.A, 2009. –C. 169-188.
4 Steiner-Khamsi G., Harris-Van Keuren C., Silova, I., Chachkhiani, K. The pendulum of decentralization and recentralization
reforms: Its impact on teacher salaries in the Caucasus, Central Asia, and Mongolia. Background Paper for UNESCO Global Monitoring Report, 2009.
5 Pettigrew M., MacLure, M. The press, public knowledge and the grant maintained schools policy /British Journal of Educational Studies. – 1997. – Vol.45. – C. 392–405.
6 Thomas S.Education Policy in the Media: Public Discourses on Education. –Teneriffe: Post Pressed – 2009.
7 Keogh. J., Garrick, B. Creating Catch 22: Zooming in and Zooming out on the Discursive Constructions of Teachers in a News Article /International Journal of Qualitative Studies in Education. – 2011. – № 4(4). – C. 419–434.
8 Ball, S.J. The education debate. Bristol: Policy Press, 2008.
9 Rawolle S. Understanding the mediatisation of educational policyas practice. Critical Studies in Education. – 2010. –№51:1. – C. 21–39.
10 Lingard, B., Rawolle, S. Mediatizing educational policy: The journalistic field, sciencepolicy and cross field effects. Journal of Education Policy. – 2010 – №19(3). – C. 361–380.
11 JohnsonE. Blaming the Context not the Culprit: Limitations on Student Control of Teacher Corruption in Post-Soviet Kyrgyzstan.
12 DeYoung A. Teaching as a Profession in the Kyrgyz Republic: The Quest for Building/ Rebuilding the Knowledge Base.
13 Recommendation concerning the status of teachers. Adopted by the Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers, Paris, 1966.
14 OECD. Reviews of National Policies for Education: Secondary Education in Kazakhstan. – 2014 –OECD Publishing.
15 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі N319 Білім
туралы Заңы. http://www.edu.gov.kz/sites/default/ files/zakon_kaz_2007_no_319.pdf
16 Қазақстан Республикасындабілім беруді дамытудың2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. http://
www.edu.gov.kz/sites/default/files/2011-2020_zhzh._memba-arlama_0.pdf
17 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік
және саяси жедел жаңару жолында, 2005.
18 Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы. Әлеуметтік- экономикалық жаңғырту
– қазақстан дамуының басты бағыты, 2012.
19 Қазақ журналистикасы тәуелсіздік жылдарында ұлттық
қозғалыстың, ұлттық партияныңрөлін атқарыпкелді – Е.Қаринhttp://
www.inform.kz/kaz/article/2530221
20 Schudson, M. The sociology of news production. Media, Culture andSociety.– 1989. – №11. – C. 263–83.
Как цитировать
SMANOVA, G. K.. Қазақстанның ұлттық баспасөзіндегі мұғалімнің бейнесі. Имидж учителя в национальных сми Казахстана.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 43, n. 3, jan. 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/78>. Дата доступа: 21 sep. 2021
Раздел
Психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки специалистов.

Ключевые слова

мұғалім бейнесі; БАҚ; Қазақстан; педагогтар; конструирование; образ учителя; СМИ, Казахстан; педагог;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.