О разработке отечественных компьютерных игр для дошкольников. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған отандық компьютерлік ойындардың жасалуы туралы.

  • A. I. Tajigulova АО «Национальный центр информатизации», г. Алматы
  • E. T. Nurgalieva АО «Национальный центр информатизации», г. Алматы
  • E. V. Artykbaeva АО «Национальный центр информатизации», г. Алматы

Аннотация

В статье проанализирован опыт Казахстана по созданию и внедрению
компьютерных игр для дошкольников. Статья включает разделы:
введение, «Компьютерные игры и требования ГОСО для выпускников
дошкольного образования», «Апробация компьютерных игр», заключение. Анализ показал, что игр на казахском языке мало.
В рамках проекта Национального центра информатизации разработано
10 игр на казахском и русском языках. Это: «Өрмекші, Құмырысқа
және Қарлығаш » («Паук, Муравей и ласточка»); «Аққайыңның шырыны
неге тәтті?» («Почему у Березки сок сладкий?!»); «Бұл қай кезде болады? » («Когда это бывает? »); «Наурыз мерекесі» («Праздник
Наурыз»); «Жолдан өту» («Перейти дорогу»); «Үйдегі және көшедегі
қауіпсіздік » («Домашняя и уличная безопасность »); «Тәрбиелі
болу керек » («Быть воспитанным »); «Жануарлардың айтысы» («Спор животных »); «Кім күштілеу? » («Кто сильнее?»); «Піл мен маймыл
» («Слон и обезьяна»). Апробация игр была проведена в детском
саду г. Астаны. Для формирующего эксперимента были отобраны
одна группа с обучением на казахском языке («Жулдыз » – 20 детей)
и две группы на русском языке («Алтын балык » и «Балдаурен» – 20 детей), общее число воспитанников старшего дошкольного возраста
составило 40 человек. Перед проведением апробации были проведены
анкетирование и интервьюирование воспитателей экспериментальных
групп, беседы с детьми и их родителями с целью выявления текущего
состояния уровня подготовки детей к обучению в школе и формированности у них ключевых компетентностей. Ребята получили
навыки оценки своих поступков и поступков сказочных персонажей,
усвоили некоторые этические нормы и ценности человеческого
общества,
стали проявлять большую эмпатию и толерантность. Компьютерные
обучающие игры расширяют и обогащают инновационную информационно- образовательную среду дошкольного воспитания
и обучения, использование компьютерных игр позитивновлияет на расширение кругозора, развитие логического мышления, формирование
элементарных навыков чтения, письма, счета и опыта языкового
общения, навыков безопасного поведения, уважительного отношения
к старшим и сверстникам и т.д.

Мақалада мектеп жасына дейінгі балаларға арналған компьютерлік ойындардың Қазақстанда жасалуы және ендірілуінің тәжірибелері
талданады. Мақаланың бөлімдері: кіріспе, «Мектепке дейінгі білім беру
мекемелерін бітірушілерге арналған компьютерлік ойындар және
ЖМББС талаптары », «Компьютерлік ойындарды байқаудан өткізу», қорытынды. Жасалған талдаулар қазақ тіліндегі ойындардың аз екендігін көрсетті. Ұлттық ақпараттандыру орталығының жобасы
аясында қазақ және орыс тілдерінде 10 ойын дайындалды. Олар: «Өрмекші, құмырсқа және қарлығаш», «Аққайыңның шырыны неге
тәтті?» «Бұл қай кезде болады?» «Наурыз мерекесі», «Жолдан өту», «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік», «Тәрбиелі болу керек», Жануарлардың айтысы», «Кім күштілеу?», «Піл мен маймыл» деп аталады. Байқау Астана қаласының балабақшаларында өткізілді.
Қалыптастыру экспериментін өткізу үшін қазақ тілінде («Жұлдыз
» – 20 бала) бір топ және орыс тілінде («Алтын балық » және «Балдаурен – 20 бала) екі топ таңдалып алынып, ересектер тобындағы
тәрбиеленушілердің жалпы саны 40 бала болды. Байқаудан өткізбес
бұрын алдымен балалардың мектеп алды дайындығының деңгейін
және олардың түйінді құзыреттіліктерінің қалыптасуын тексеру
мақсатында эксперименттік топтың тәрбиешілері мен ата-аналарынан
сауалнама, сұхбат алынып, әңгіме жүргізілді. Нәтижесінде балалар
ертегі кейіпкерлерінің әрекеттеріне орай өз іс-әрекеттерін бағалай
алуға үйренді, қоғамдағы кейбір этикалық нормаларды, адамзаттық
құндылықтарды түсініп, эмпатия және толеранттылық таныта алу дағдыларын меңгерді. Оқытуға арналған компьютерлікойындар
мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу үдерісіндегі тәрбиеленушілердің
инновациялық, ақпараттық-білімдік ортасын кеңейтіп байытады,
компьютерлік ойындарды пайдалану олардың өй-өрісінің, логикалық
ойлау қабілетінің дамуына,қарапайым оқу дағдыларының қалыптасуына, тілдік қарым- қатынас және санай алу тәжірибелерінің,
қауіпсіздік ережелерін сақтаутәртібін және үлкендер мен өздері қатарластарға және т.б. құрмет көрсете білу дағдыларының қалыптасуына жағымды әсер етеді.

Литература

1 ГОСО РК «Дошкольное воспитание и обучение ». Государственный
общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения
(ППРК от 23 августа 2012 года № 1080).
2 Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report.– Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2014. – [Электронный
ресурс]. – http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
3 Арчакова Т.О. Head Start: дошкольное образование для детей
из социально неблагополучных семей // Современное дошкольное
образование. Теория и практика. – 2012. – №6. – С. 42-48.
4 Государственные школы в Детройте планируют расширять программы
раннего развития // CBS Detroit, 09.06.2014/ Дайджест
образования ИАЦ МОН РК: Обзор международных новостей по образованию за неделю. – Выпуск № 1. – 2014. – С. 7.
5 Япония планирует реформировать систему среднего образования
//The Japan Times, 04.07.2014 / Дайджест образования ИАЦ МОН РК: Обзор международных новостей по образованию за неделю. – Выпуск
№ 5. – 2014 г. – С. 4.
6 Калаш И. Возможности информационных и коммуникационных
технологий в дошкольном образовании //Институт ЮНЕСКО
по информационным технологиям в образовании. – 2011.–177 с.
7 Lipinski, J.M, Nida, R.E, Shade, D.D, & Watson, J.A. The effect of microcomputers on young children //Journal of Computing
Research. – № 2.– 1986. – Рр. 147-168.
8 Кривич Е.Я. Компьютер для дошколят. − М.: Издательство ЭКСМО, 2006.
9 Тажигулова А.И. Формирование функциональной грамотности
дошкольников с использованием компьютерных обучающих игр // Новые образовательные стратегии в современном информационном
пространстве:сб. научн. статей. – СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2014. – С. 46-52.
Как цитировать
TAJIGULOVA, A. I.; NURGALIEVA, E. T.; ARTYKBAEVA, E. V.. О разработке отечественных компьютерных игр для дошкольников. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған отандық компьютерлік ойындардың жасалуы туралы.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 43, n. 3, jan. 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/84>. Дата доступа: 27 oct. 2021
Раздел
Электронное обучение и дистанционное образование

Ключевые слова

компьютерные игры; дошкольники; государственный стандарт; информатизация образования; компьютерлік ойындар; мектепке дейінгі тәрбиеленушілер; мемлекеттік стандарт; білім беруді ақпараттандыру;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.