Кәсіби бағдар беру жұмыстарындағы студенттердің ақпараттық құзыреттіліктерін қалыптастырудағы рөлі. Роль профориентационной работы в формировании информационной компетентности студентов.

  • G. Samasheva Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Қарағанды қ.
  • S. Kurimbaуev Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
  • А. Аshimbekova Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Аннотация

Мақаланың мақсаты – «Кәсіби оқыту » мамандығы бойынша студенттерді дайындауды талдау, «Кәсіби бағдар теориясы және
әдістемесі » оқу пәнін ендірудегі кәсіби бағдар беру тәжірибелерін
жинақтау, сонымен қатар сұрақтарды оқып үйренуде электронды
сөздіктерді олдану. Ғылыми мақала кіріспе (introduction), негізгі
бөлім(main body) және қорытындыдан (conclusions) тұрады. Мақалада
«Кәсіби оқыту » мамандығының кәсіби іс-әрекеттік нысандары және
түрлері, бакалаврлар міндеттерінің кәсіби іс-әрекет түрлерімен сәйкестігі, аталған мамандық бойынша оқу нәтижелері анықталады.
Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастырудың теориялық аспектілері
қарастырылады. Осы тұғырлар негізінде Қарағанды мемлекеттік
техникалық университетінің «Кәсіби оқыту » мамандығында оқытылатын
«Кәсіби бағдар берудің теориясы және әдістемесі » оқу пәнінің мақсаты
мен міндеттері анықталады. Сонымен қатар мақалада аталған пәнді
жүргізуде қолданылатын ақпараттық технологиялар да арастырылады.
Атап айтқанда, авторлардың дайындауымен екі нұсқада: біріншісі,
кәсіби бағдар беру бойынша екі тілде сөздіктердің басылып шығуы,
екіншісі, студенттердің құзыреттіліктерін қалыптастыруғамүмкіндік
беретін дыбыстық электронды сөздіктің жасалуы туралы айтылады.
Сол сияқты оқу үдерісінде басқа пәндерді оқытуда электронды
сөздіктерді пайдалану мүмкіндіктері анықталып, аталған сөздікті
жасаудың бағдарламасы ұсынылады.


Цель статьи – анализ подготовки студентов специальности «Профессиональное обучение » по профориентации, обобщение
опыта внедрения дисциплины «Теория и методика профессиональной
ориентации », а также изучение вопросов использования электронного
словаря. Научная cтатья состоит из следующих разделов: введение
(introduction), основная часть (main body), заключение (conclusions). В статье определены виды и обьекты профессиональной деятельности
специальности «Профессиональное обучение », задачи бакалавра
в соответствии с видами профессиональной деятельности, результаты
обучения по данной специальности. Рассмотрены теоретические
аспекты организации профориентационной работы. На основании
этого подхода определены цель и задачи дисциплины «Теория и методика профессиональной ориентации », которая изучается на специальности «Профессиональное обучение » в Карагандинском
государственном техническом университете. В статье также
рассматриваются информационные технологии, которые применяются
при ведении данной дисциплины. В частности, авторами разработан
справочно- терминологический словарь в двух вариантах: первое
– изданный словарь на двух языках по профориентации; второе
– электронный словарь с озвучиванием, который дает возможность
формировать у студентов информационную компетентность. Также
определены возможности использования электронного словаря
в учебном процессе других дисциплин, представлены используемые
программы для создания данного словаря.

Литература

1 Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы. – Астана, 2010.
2 ҚР МЖМБС 6.08.076-2010. «Кәсіптік оқыту » мамандығы бойынша
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты – Астана: М.О.Әуезов
атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Қ.А.Яссауи
атындағы Халықаралық қазақ- түрік университеті аспасы,2010. – 46 б.
3 Тұлғаның кәсіби бағыттылығын дамыту үрдісінің моделі // Мереке-
праздник для всех. – Алматы: 2004. – 7 б.
4 «Кәсіптік бағдарлау теориясы мен әдістемесі » пәні бойынша
оқу-әдістемелік кешен / Құрастырғандар:доцент Самашова Г.Е., Нұрмағанбетова М.С. және т.б. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы,2014.
5 Самашова Г.Е., Құрымбаев С.Ғ., Ударцева С.М., Әшімбекова А.М. және т.б. Кәсіби бағдар беру бойыншаекі тілді анықтамалық-
терминологиялық сөздік (қазақ, орыс тілдерінде). Қарағанды: ҚарМТУ
баспасы,2013. – 49 б.
6 Букенова Ж. Электронды аударма сөздіктер // Қазақ тілі мен дебиеті. – 2007. – 5 б.
7 Комолова Н., Яковлева Е. HTML. Самоучитель. – М.: Мысль, 2011. – 268 б.
Как цитировать
SAMASHEVA, G.; KURIMBAУEV, S.; АSHIMBEKOVA, А.. Кәсіби бағдар беру жұмыстарындағы студенттердің ақпараттық құзыреттіліктерін қалыптастырудағы рөлі. Роль профориентационной работы в формировании информационной компетентности студентов.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 43, n. 3, jan. 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/85>. Дата доступа: 27 oct. 2021
Раздел
Электронное обучение и дистанционное образование

Ключевые слова

оқытудың ақпараттық технологиялары; білім беруді ақпараттандыру; кәсіби бағдар беру; информационные технологии обучения; информатизация образования; профориентология;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.