Мектепке дейінгі ұйымда əдістемелік жұмысты басқару мəселесінің тарихы. История управления методической работой в дошкольном учреждении.

  • S. M. Nurbekovа Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

Аннотация

Мақалада мектепке дейінгі ұйымда əдістемелік жұмысты басқару мəселесінің тарихына шолу жасалып, əдістемелік жұмысты басқаруды жаңаша құру мəселесін қолға алу жайлы ой қозғалады. Көптеген
зерттеушілердің білім беру жүйесін басқаруда екі нəрсеге айрықша тоқталатыны туралы көрсетіледі. Мектепке дейінгі ұйымды басқару жүйесінде əдістемелік жұмыстың маңыздылығы мектепке дейінгі
тəрбие мəселесі бойынша тарихи-əдістемелік, ғылыми-теориялық арнайы зерттеулерге тоқталады. Мектепке дейінгі ұйымдардағы əдістемелік жұмыстың даму жолына назар аударылып, оның бірнеше
кезеңдеріне сипаттама беріледі. Педагогика ғылымында əдістемелік жұмысты басқаруды жетілдірудің тиімді құралы ретінде педагогикалық диагностика қарастырылады. Педагогикалық жəне əдістемелік
еңбектерге шолу жасау барысында педагогикалық диагностика негізінде басқарудың тиімді əдістері мəселелері анықталады. Мектепке дейінгі ұйымда əдістемелік жұмысты басқаруда əдістемелік жұмысты диагностикалауда басқарудағы мақсаттар негізінде əрекет көрсетіледі. Тəрбиешілердің білім беру мен тəрбиелеудегі табысты нəтижелерін анықтау; тəрбиешілердің білім беру мен тəрбиелеу барысында жіберген кемшіліктерді анықтау; білім беру мен тəрбиелеу нəтижелерінің
қойылған мақсаттарға сəйкес келмейтінін айқындаған жағдайда түзету жұмыстарын жүргізу; білім беру мен тəрбиелеу үдерісінің келесі кезеңдерін жоспарлау; тəрбиешілерді жұмыстағы табыстары
үшін мадақтау көмегімен қызығушылығын тудырып, келесі қадамдардың күрделілігін реттеу; білім беру мен тəрбиелеу шарттарын жақсарту жолдары. Мектепке дейінгі ұйымдағы əдістемелік жұмысты
педагогикалық диагностика негізінде басқару педагогикалық үдерісті тəрбиешілер мен тəрбиеленуші балалардың ерекшеліктері мен əр педагогтің дамуына тұлғалық бағытталу тəсілін қолдануға, оның
əдістемелік көмек қажет ететін тұстарын ұғынуға, педагогтің күшті жəне əлсіз жақтарын анықтауға, оны жеке іс-əрекет түрінде бекітуге нақты тəсілдер белгілеуге мүмкіндік беретіндігіне көңіл бөлінеді.
В статье дается краткий исторический обзор проблемы управления методической работой в дошкольном учреждении, поднимается вопрос о модернизации управления системой методической работы в данной области образования. Рассматриваются два подхода многих исследователей к проблеме управления образовательной системой. Автор останаваливается на историко-методических и научно-теоретических исследованиях, раскрывающих значение методической работы в дошкольных учреждениях, дошкольного воспитания. Обращая внимание на пути развития методической работы дошкольного учреждения, автор дает характеритсику нескольким этапам управления методической работой в дошкольном учреждении.
По мнению автора статьи, в управлении методической работой эффективным средством является педагогическая диагностика. В проведенном обзоре педагогических и методических трудов обосно-
вывается идея выделения педагогической диагностики в качестве эффективного метода управления. В управленческой деятельности дошкольного образовательного учреждения диагностика методиче-
ской работы основывается на целях действий: выявление результатов обучения и воспитания, выявление недостатков в обучении и воспитании и т.д. При выявлении результатов обучения и вос-
питания дошкольников, не соответствующих целям, планируется проведение коррекционных работ,дальнейших способов организации обучения и воспитания и другое.В процессе управления методической работой дошкольного образовательного учреждения на основе
педагогической диагностики было установлено, что в педагогическом процессе воспитатели должны применять личностно-ориентированные методы, так как именно они позволяют достигать в кратчай-
шее время запланированных целей обучения и воспитания дошкольников. Инновационные методы в организации занятий в дошкольном учреждении помогут в создании крепкой методической системы дошкольного учреждения, облегчат процесс управления ею. Вместе с тем необходимы новые методы педагогической диагностики образовательного процесса дошкольного учреждения, позволяющие
отслеживать результаты в методической работе воспитателей и результаты развития дошкольников. Статья состоит из введения, основной части и заключения. В соновной части раскрывается понятие
«педагогическая диагностика» в качестве основного иснтрумента управления методической работой дошкольного учреждения.

Литература

1 Васильева А.И., Бахтурина Л.А., Кобитина И.И. “Балабақшаның аға тəрбиешісі”. – М.: Просвещение, 1990.
2 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Туылғаннан мектепке дейін. – Алматы, 2010.
3 Бəтібаева С.Ғ. Қазақстанда қазақ балабақшаларының даму тарихы, 2009.
4 Жұмабекова Ф.Н. Мектепке дейінгі кезеңде білім беру мазмұнын жаңартудың əдіснамалық негіздері. – Алматы, 2010.
5 Халитова І.Р. Педагогикалық диагностика. – Алматы, 2011.
6 Морозова А. Мектепке дейінгі ұйымдарда əдістемелік жұмысты педагогикалық диагностика негізінде басқару. – М., 2000.
7 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (ҚР МЖМБС 1.001-2009).
Как цитировать
NURBEKOVА, S. M.. Мектепке дейінгі ұйымда əдістемелік жұмысты басқару мəселесінің тарихы. История управления методической работой в дошкольном учреждении.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 38, n. 1, jan. 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/88>. Дата доступа: 22 sep. 2021
Раздел
История. Методология современного образования..

Ключевые слова

диагностика; əдістемелік жұмыс; шығармашылық; кəсіби құзіреттілік; педагогикалық жүйе; инновациялық технологиялар; басқаруды жетілдіру; педагогикалық диагностика; əдістемелік құралдар; тиімді əдістер; Диагностирование; методическая работа; творчество;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.