Қaзaқстaн Республикaсы жaлпы ортa білім беру жүйесінде «Өзін-өзі тaну» пәнін оқытудың қaзіргі жaңa бaғыттaры. Новые нaпрaвления преподaвaния предметa «сaмопознaния » в школaх Республики Кaзaхстaн.

  • B. Arinova. Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада жалпы білім беретін мектептердегі «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудағы қазіргі жаңа бағыттарға ғылыми-әдістемелік талдау жасалады. Автор «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының мазмұны мен құрылымдық ерекшеліктеріне сипаттама бере отырып, «Өзін-өзі» тану» пәнінің жалпы білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде міндетті пән ретінде оқытылу тарихына шолу жасайды. Пәннің оқытылу тарихы үш кезең бойынша қарастырылады. Бірінші кезеңінде өзін-өзі тану рухани-адамгершілік бағдарламасының еліміздің барлық аймақтарында тәжірибеден өтуі сөз болады. Екінші кезеңде өзін-өзі танудың жалпы білім беретін мектептердің барлықдеңгейлеріне міндетті пән ретінде ендірілуі және пәннің мемлекеттік білім беру стандарты, оқулықтары және оқу-әдістемелік кешендерінің дайындалуы туралы айтылады. Ал үшінші, яғни қазіргі кезеңде жаңа бағыттарда оқытылып отырған пән мазмұнына құрылымдық талдау жасалады. Сонымен қатар автор аталған пәнді қазіргіуақытта жаңа әдіс-тәсілдер арқылы оқытуда басшылыққа алынатын абсолютті мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесінің ізгілік педагогикасындағы орнына сипаттама береді.В статье сделан научно-методический анализ о новых направлениях преподавания предмета «Самопознание» в общеобразовательных школах. Автор делает обзор истории преподавания предмета «Самопознание» во всех уровнях системы общего среднего образования как обязательного предмета. История преподавания предмета делится на три периода. В первом периоде говорится о проведении экспериментаво всех регионах нашей страны по внедрению программы духовно-нравственного образования. Во втором периоде рассматривается внедрение самопознания во все уровни общеобразовательной школы как обязательного предмета и о подготовке государственного стандарта предмета, разработки учебников и учебно-методических комплексов по предмету. А в третьем периоде проанализировано содержание и структура предмета преподавания по новым направлениям на сегодняшний день.Автор раскрывает сущность таких ценностей, как истина, любовь, праведное поведение, внутренний покой и ненасилие, и выделяет три условия преподавания предмета по новым направлениям.

Литература

1 Қазақстан Республикасының Білім беру Заңы // Егемен Қазақстан. 2007 ж. – 7 шілде.
2 Назарбаев Н.Ә. Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты. Қазақстан Республикасы
Президентінің Қазақстан халқына 2012 жылғы 27 қаңтардағы Жолдауы. – Астана, 2012.
3 Өзін-өзі тану. Қазақстан Республикасы Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. – Алматы: «Бөбек»
ҰҒПББСО, 2006.
4 Әрінова Б.А. Рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының ҚР жалпы білім беру жүйесіне ендірілуін
құрылымдық-функционалды талдау // Әл-Фараби ҚазҰУ Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. – 2014. –
№2(42). – 12-18 б.
5 Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины «Самопознание» в школе. – Алматы:ННПООЦ
«Бөбек», 2013. – 176 с.
6 Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 2001.
Как цитировать
ARINOVA., B.. Қaзaқстaн Республикaсы жaлпы ортa білім беру жүйесінде «Өзін-өзі тaну» пәнін оқытудың қaзіргі жaңa бaғыттaры. Новые нaпрaвления преподaвaния предметa «сaмопознaния » в школaх Республики Кaзaхстaн.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 47, n. 1, jan. 2017. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/354>. Дата доступа: 21 sep. 2021
Раздел
Методика преподавания дисциплин

Ключевые слова

ізгілік педагогикасы; рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы;оқыту әдістері; өзін-өзі тану; оқытудағы жаңа бағыттар; абсолютті мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтар; гуманная педагогика; программа духовно- нравственного образования; методы обучения;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.